Колледжи в Атырау

Атырауский политехнический колледж
Атырау г., Баймуханова ул., 45
Телефонный номер
Атырауский медицинский колледж имени Ахмета сундетова
Бітірушілерді білім дегеі тмен, здіктерінен системаны заправит ете алмайтындары кп, дрекі, этика деонтологиядан жрдай оытатын малімдері андай айай болса...
Атырау г., Курмангазы ул., 7
Телефонный номер
Атырауский музыкальный колледж имени Дины нурпеисовой
Акадкмияда ешкандай жауап ала алмайсын, окытушылар жакындатпауга тырысады, музыка мектебінде оып отыран баланы переводпен ауыстыру ушін 2 жыл уаытым кетті,...
Атырау г., Сатпаева просп., 56-А
Телефонный номер
88090 63012 22590 2374